επίσημος συνεργάτης

Προστασία Δεδομένων

Η Εταιρία με την επωνυμία «TELERAISE ΙΚΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 21 Τ.Κ. 56430, τηλ. 231057760-2 και με υποκατάστημα Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων 24-26 Τ.Κ. 54630 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρίας που ενδιαφέρεται να λάβει από την Εταιρία συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλπ.). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα.  Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην Εταιρία μας λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών.

(β) μας τα παρέχετε εσείς κατά σύναψη συμφωνίας μεταξύ μας και την ανάθεση εργασιών. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης.

(γ) μας τα παρέχετε εσείς με σκοπό να ενημερώνεστε για τις προωθητικές ενέργειες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας μας. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6α του Κανονισμού.

(δ) μας γνωστοποιούνται από τρίτα μέρη (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας: WIND & ELPEDISON) με την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία προκειμένου να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις με τα τρίτα αυτά μέρη.

(ε) μας τα παρέχετε εσείς με σκοπό να ενημερώνεστε για τις προωθητικές ενέργειες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τρίτων συνεργαζόμενων μερών (WIND, ELPEDISON). Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6α του Κανονισμού.

(στ) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες μας www.teleraise.gr, www.billhero.gr, www.wspot.gr, www.clickenergy.gr, www.double-play.gr.

(ζ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες μας www.teleraise.gr, www.billhero.gr, www.wspot.gr, www.clickenergy.gr, www.double-play.gr. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρίας μας σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

δεδομένα ταυτοποίησης όπως την επωνυμία, τη διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΥΟ, διεύθυνση κατοικίας, απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.  Σκοπός της συλλογής είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας είναι η ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες της Εταιρίας μας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας είναι η ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες τρίτων συνεργαζόμενων μερών με εμάς (WIND, ELPEDISON) σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης, της επαγγελματικής εμπειρίας σας κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από την Εταιρία για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος Λογιστηρίου και της Διοίκησης.

-δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά, φορολογικά και επικοινωνίας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6.1γ του Κανονισμού και κρίνεται απαραίτητη για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις της.

Η Εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

α) όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρίας μας, π.χ. νομικούς συμβούλους, συνεργάτες συμβούλους, εξωτερικούς λογιστές κ.α.,

β) συγκεκριμένα πρόσωπα της Εταιρίας μας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Τμήμα Λογιστηρίου, Διοίκηση κλπ.,

(γ) προσωπικό της Εταιρίας μας και εξωτερικούς συνεργάτες απαραίτητους για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης,

δ) παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,

ε) δικαστικές ή και τους εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές,  στο πλαίσιο τους δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,

στ) τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

ζ) τρίτους με την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία σύμφωνα με όλα όσα ορίζει ο Κανονισμός με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρίας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Εταιρίας για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης με την Εταιρίας μας και τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.

Η Εταιρία δεσμεύεται να διατηρήσει τα βιογραφικά σας σημειώματα για ένα (1) έτος, μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται 12 ημέρες μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης και στην ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εμπορικής λειτουργίας της Εταιρίας και σύμφωνα με όσα επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τη μεταπώληση υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας καθώς και από τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1.στ  του Κανονισμού.

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μίας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα της Εταιρίας (Εθνικής Αντιστάσεως 21 Τ.Κ. 56430, τηλ.231057760-2 και με υποκατάστημα Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων 24-26 Τ.Κ. 54630), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@teleraise.gr) αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες. Επίσης, η Εταιρία θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την Εταιρία υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Εφόσον θεωρείτε ότι η Εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr.

Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Εταιρία είτε με επιστολή στην έδρα της Εταιρίας (Εθνικής Αντιστάσεως 21 Τ.Κ. 56430, τηλ.231057760-2 και με υποκατάστημα Καραολή & Δημητρίου των Κυπρίων 24-26 Τ.Κ. 54630), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dpo@teleraise.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.[/leadinjection_textblock][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][leadinjection_textblock]Φροντίζουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα!

Η εταιρία με την επωνυμία «TELERAISE Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 21, με Α.Φ.Μ.: 099620564 της Δ.Ο.Υ.  Ε’ Θεσσαλονίκης, ηλ.διεύθυνση info@clickenergy.gr,  με αντικείμενο δραστηριότητας την μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας διαφυλάττει με σύγχρονες μεθόδους, συμμορφώμενη με τις επιταγές του ενωσιακού Δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, επιφυλασσόμενοι προς επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως ενδεικτικά:

 • στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα κλπ.)
 • φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, χρώμα δέρματος κλπ)
 • οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά)
 • ευαίσθητα δεδομένα (ιατρικά δεδομένα, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.)

Εν γένει οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε αλλά εν τούτοις οι ελάχιστες και απαραίτητες πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για την καλύτερη και ταχεία εξυπηρέτησή σας είναι οι ακόλουθες :

 • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία νομικού προσώπου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης (τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης κ.α.)
 • Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

 

2. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της εκάστοτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μετά τη λήξη αυτής. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας  για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για όσο χρόνο ορίζει ο νόμος.

3. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον:

 • Έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την κατάρτιση και εκτέλεση της συμβάσεως.
 • Εξυπηρετείται έννομη υποχρέωσή μας.
 • Εξυπηρετείται έννομο συμφέρον μας ή κάποιου συνεργαζόμενου με εμάς τρίτου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται θεμελιώδη δικαιώματά σας και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον.

4. Σκοπός της επεξεργασίας στην οποία προβαίνουμε είναι:

 • Η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη δυνατή εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών.
  Επίσης, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για:
 • Την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συνεργαζόμενων εταιρειών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
 • Προωθητικές ενέργειες για διαφημιστικούς σκοπούς στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον καθώς και για την αποστολή προσφορών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων.
 • Στην ανάλυση δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς, για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή ελεύθερα να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

5. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν ενώ κοινοποιούμε αυτά μόνο σε τρίτους που διευκολύνουν ή προάγουν την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Οι τρίτοι που ενδεχομένως λαμβάνουν γνώση αυτών είναι οι αρμόδιες κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές προς τήρηση του νόμου, τρίτοι που μετέχουν σε  μια δικαστική διαφορά (δικηγόροι), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε και συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

6. Μέτρα Ασφαλείας που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 • Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενώ δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα!
 • Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά : ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση) για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

7. Τα δικαιώματά σας

Προκειμένου να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, και να συμβάλλετε και εσείς στην καλύτερη διαχείριση αυτών μπορείτε να ασκήσετε πάντα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email dpo@teleraise.gr :

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να μαθαίνετε ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιούς σκοπούς, δυνάμενοι να λαμβάνετε σχετικά αντίγραφα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αξιώνετε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να αξιώνετε να διαγραφείτε από την βάση δεδομένων μας ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό την επιφύλαξη ρυθμίσεων και περιορισμών που προβλέπονται στον Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Το δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε δώσει για συγκεκριμένες επεξεργασίες, όπως περιγράφουμε παραπάνω. Την ανάκληση μπορείτε να μας αποστείλετε είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email dpo@teleraise.gr , αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας, που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση δεν θίγεται. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και την διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, δηλαδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται για εσάς σχετικά με την επεξεργασία να μην λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
  Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, η άσκηση ενός από τα δικαιώματά σας μπορεί να οδηγήσει στην λύση της συμβάσεως, στο μέτρο που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας.Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω διαστήματος του ενός μηνός. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.
 • Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email:contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνό μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας TELERAISE I.K.E. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής στο email dpo@teleraise.gr, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο clickenergy.gr/epikoinonia/. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε άμεσα να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

8. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Που πας; Θέλεις καλύτερη προσφορά;

Βάλε το κινητό σου από κάτω και θα κάνουμε κάτι καλύτερο για εσένα!

Τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να σου δώσουμε καλύτερη προσφορά για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Ισχύει η πολιτική απορρήτου